87
تارهای عصبی که از مغز و از پایینترین بخش نخاع منشعب می‌شوند، اعصاب ... اعصاب کولینرژیک ...


557
تارهای عصبی که از مغز و از پایینترین بخش نخاع منشعب می‌شوند، اعصاب ... اعصاب کولینرژیک ...


833
دستگاه عصبی شامل دستگاه عصبی محیطی و دستگاه اعصاب ... نورونهایی که کولینرژیک هستند ...


762
نام و هسته‌های اعصاب مغزی. تعداد اعصاب مغزی دوازده جفت است که به ترتیب عبارتنداز:


704
علمی - اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک - - علمی ... بافت عصبی کل سیستم عصبی بدن را شامل می‌شود که ...


793
دستگاه عصبی شامل دستگاه عصبی محیطی و دستگاه اعصاب ... نورونهایی که کولینرژیک هستند ...


11
... اعصاب محیطی ... کولین است و به همین دلیل اعصاب پاراسمپاتیک را اعصاب کولینرژیک نیز می ...


357
Biology - اعصاب محیطی - اخبار علمی ومقاله های زیست شناسی


235
بخش نخاع منشعب می‌شوند، اعصاب پاراسمپاتیک را تشکیل می ... را به بخشهای کولینرژیک و ...


106
اعصاب حرکتی سیستم عصبی اتونوم از دو ... دلیل اعصاب پاراسمپاتیک را اعصاب کولینرژیک نیز می ...


1
10/17/2010 · دستگاه عصبی شامل دستگاه عصبی محیطی و دستگاه اعصاب ... نورونهایی که کولینرژیک هستند ...


40
4/1/2014 · تارهای عصبی که از مغز و از پایینترین بخش نخاع منشعب می*شوند، اعصاب ... اعصاب کولینرژیک ...


439
اعصاب محیطی ... ماده میانجی آزاد شده می‌توان سیستم عصبی خودمختار را به بخشهای کولینرژیک و ...


865
دستگاه عصبی شامل دستگاه عصبی محیطی و دستگاه اعصاب ... پاراسمپاتیک را اعصاب کولینرژیک نیز ...


523
این اعصاب سمپاتیک در ... آن دسته از فیبرها که استیل کولین ترشح می کنند کولینرژیک و آن دسته ...


515
کولینرژیک ها هستند از داروهای دیگری هم ... با عنوان ” آنتی کولینرژیک بر روی سیستم اعصاب ...


950
به وبلاگ پرستاران جوانرود خوش آمدید - اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک - - به وبلاگ پرستاران ...


242
اعصاب حسی ، تحریکات دریافتی از قسمتهای مختلف بدن را به مغز و نخاع منتقل می‌کنند.


921
سایه روشن - عصب های سمپاتیک و پاراسماتیک - هرآنکس به این سرادرآید نانش دهید ازایمانش مپرسید ...


330
... اعصاب سمپاتیک و ... است و به همین دلیل اعصاب پاراسمپاتیک را اعصاب کولینرژیک نیز می ...