678
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


519
... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و آرامش نباید از آخرین ... استفاده کرد. ...


616
... شتابزده جلوگیری کرد و در ... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ...


711
... نباید از آخرین ... استفاده کرد. ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و ...


453
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


480
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... شتابزده جلوگیری کرد و در ...


6
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


1
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


599
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


164
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اقبال از روحانی برای دور ...


238
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


648
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... شتابزده جلوگیری کرد و در ...


367
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


742
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


24
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


196
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اقبال از روحانی برای دور ...


453
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... را منتشر نخواهد کرد . ۳) لطفا از نوشتن ...


949
... در منطقه هشدار داد. پس از ... باید از دریایی از ... خواهد کرد. انگلیس برای جلوگیری از ...


531
... و هم برای اقدامات ... خنثی شود و ثبات در شبه ... جلوگیری از تخریب منطقه توسط ...


135
پس از 2010 : سناریوهایی برای ... و نيز اقدامات شتابزده سياستمداران و دولتمردان، ‌با در نظر ...