387
بیمه اختیاری و بیمه اجباری چه تفاوتی ... کاربران ذکر شده باشد و یا محتوا به صورت صریح یا ...


940
خانواده‌ بیمه‌ شده‌ شخص‌ یا اشخاصی ... مازاد بر بیمه اجباری شخص ... بیمه اختیاری ...


182
تفاوت بیمه اختیاری و بیمه اجباری,فرق بیمه اختیاری و ... به طور مشخص کارکنان مستقل یا ...


632
برای ادامه سابقه بیمه اجباری در صورت عدم اشتغال بیمه اختیاری یا بیمه زنان خانه دار بهتر است


208
سلام تفاوت بیمه اختیاری و بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی چیست ؟


556
در بیمه اختیاری پرداخت 26درصد حق بیمه اجباری ... بیمه اختیاری من در ... جسم‌ یا روان‌ بیمه ...


425
جزئیات تفاوت بیمه اجباری با اختیاری و مشاغل ... به مدت یک ماه یا بیشــتر بیمه‌صاحبان ...


918
فرق بین بیمه اجباری با اختیاری ... ۳ ماه اول سال ۹۳ رو بیمه مشاغل یا اختیاری خودتون ریختین ...


60
در صورت مراجعه به مراکز درمان ملکی تامین اجتماعی بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد تامین ...


102
تفاوت بیمه اجباری با بیمه اختیاری و ... به مدت یک ماه یا بیشــتر بیمه‌صاحبان حرف ...


640
تفاوت بیمه اجباری با بیمه اختیاری و ... به مدت یک ماه یا بیشــتر بیمه‌صاحبان حرف ...


937
بیمه اختیاری برای کسانی است ... تحت پوشش بیمه اجباری قرار بگیرند یا مشمول صندوق‌های ...


700
شرایط جدید بیمه اختیاری ... نحوی قرارداد بیمه اختیاری تنظیم كرده و یا می خواهند تنظیم ...


851
تفاوت بیمه های اختیاری ، اجباری و کارگری و بیمه سلامت. مدیر سایت; ۱۳ مرداد ۱۳۹۴; ۱ دیدگاه ...


609
آیا شرایط بازنشستگی در بیمه اختیاری و اجباری یکسان است؟اگر یکسان نیست موارد اختلاف چیست؟


531
بیمه اختیاری چه ... شدگان همانند بیمه شدگان اجباری از ... یا استعفای یک بیمه شده ...


446
ازآنجاییکه فرد در بیمه اختیاری کارفرما ندارد بنابراین مزایای قانون کار به آنها تعلق نمی گیرد.


86
سلام ابتدا به شعبه ای که بیمه اختیاری هستید مراجعه کنید و موضوع بیمه اجباری را بیان کنید و ...


635
تفاوت بیمه اجباری با بیمه اختیاری و ... به مدت یک ماه یا بیشــتر بیمه‌صاحبان حرف ...


669
... اجتماعی تحت پوشش بیمه اجباری قرار بگیرند یا مشمول صندوقهای بیمه ای ... حق بیمه اختیاری.