829
تارتار: از اول هم قرار بود ... از روز اول هم قرار بود با ... این بود که قرارداد بلند مدت ببندم.


46
... تیم قرارداد بلند مدت ... تارتار: از اول هم قرار بود ... از روز اول هم قرار بود با ...


204
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


576
تارتار: از اول هم قرار بود ... از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم ...


111
... آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. فارس، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از دیدار مقابل ...


666
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ...


55
تارتار: از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم/ حرفی در مورد داوری ...


340
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: بازیکنی که ...


566
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت ... از روز اول هم قرار بود با راه ...


843
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: حرفی در ...


643
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


101
... آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. فارس، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از دیدار مقابل ...


602
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ...


323
تارتار: از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم/ حرفی در مورد داوری ...


449
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: بازیکنی که ...


936
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت ... از روز اول هم قرار بود با راه ...


921
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: حرفی در ...


797
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


512
تارتار: از روز اول هم قرار ... از روز اول هم قرار بود با ... این بود که قرارداد بلند مدت ببندم.


715
لیگ برتر ایران ۹۵-۹۴