414
... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ... عکس/ رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ارومیه


63
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و بر ... اب برای کارهای ...


631
... رهاسازی آب از سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... شده برای ورودی به مخزن سد ...


863
رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ... دریاچه ارومیه; رهاسازی آب ... عکس ...


824
رهاسازی آب سد بوکان برای احیای دریاچه ارومیه ; رهاسازی آب سد بوکان برای احیای ... عکس: سید ...


241
... احیای دریاچه ارومیه و بر اساس برنامه زمان‌بندی تهیه شده، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از ...


864
آغاز سانسور عکس ... احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با ...


601
... همچنین رهاسازی آب از سد ... رهاسازی از سد بوکان 70 ... احیای دریاچه ارومیه برای ...


450
... آب برای احیای دریاچه ارومیه آغاز شده و برنامه‌ریزی شده با ادامه رهاسازی آب از این سه سد ...


795
... برای دریاچه ارومیه ... رهاسازی آب از سد ... احیای دریاچه ارومیه از ...


723
... آب برای احیای دریاچه ارومیه آغاز شده و برنامه‌ریزی شده با ادامه رهاسازی آب از این سه سد ...


780
... برای دریاچه ارومیه ... رهاسازی آب از سد ... احیای دریاچه ارومیه از ...


435
ستاد احیای دریاچه ارومیه. ... رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه ... عکس/ دریاچه ارومیه ...


849
... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ... احیای دریاچه ارومیه+عکس: ... ها برای سال 95 ...


801
آب سد بوکان به سمت دریاچه ... ستاد احیای دریاچه ارومیه و ... رهاسازی آب از سد بوکان با ...


572
... احیای دریاچه ارومیه ... آب شور دنیا است. عکس: ... رهاسازی آب از سد بوکان با ...


876
... ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ورودی 70 ... عکس ...


95
رهاسازی آب سد بوکان ... در راستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه و ... عکس / بازیگر ...


352
اتفاقی تازه برای دریاچه ارومیه + عکس. ... آب از سد بوکان رهاسازی ... احیای دریاچه ارومیه ...


529
گالری عکس; گالری ... گام های عملی برای احیای دریاچه ارومیه/ آب ... رود برای رهاسازی آب سد بوکان ...