557
... صدای سینمای ایران انتخاب شد. محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن ... سینمای ایران ...


681
محمدرضا دلپاک رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران شد. ... آرا به شرح زیر انتخاب ...


397
... رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد. ... رییس هیات مدیره انجمن صدای ...


367
... هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد : : محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره ...


762
... هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد. ... سینمای ایران طی نشستی رییس هیات ...


64
اعضای هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب ... اعضای هیات مدیره انجمن صدای ... منتشر شد;


571
... به‌عنوان رییس هیات مدیره انجمن به مدت یک سال انتخاب شد. ... صدای سینمای ایران انتخاب ...


967
صدای سینمای ایران انتخاب شد. محمدرضا دلپاک به عنوان رییس هیات مدیره انجمن ... سینمای ایران ...


87
مسئولیتهای انجمن صدای سینمای ایران ... دلپاک رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران شد.


336
... صدای سینمای ایران انتخاب ... هیات مدیره انجمن صدای ... انجمن انتخاب شد. انجمن صدای ...


931
... هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد. ... سینمای ایران طی نشستی رییس هیات ...


90
اعضای هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب ... اعضای هیات مدیره انجمن صدای ... منتشر شد;


686
... رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شد. ... رییس هیات مدیره انجمن صدای ...


155
... به‌عنوان رییس هیات مدیره انجمن به مدت یک سال انتخاب شد. ... صدای سینمای ایران انتخاب ...


550
مسئولیتهای انجمن صدای سینمای ایران ... دلپاک رییس هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران شد.


39
... صدای سینمای ایران انتخاب ... هیات مدیره انجمن صدای ... انجمن انتخاب شد. انجمن صدای ...


238
... هیات مدیره انجمن ... انجمن عکاسان ایران شد. ... موضوع «انتخاب رییس هیات مدیره ...


874
... هیأت‌مدیره انجمن عکاسان ایران به عنوان رئیس هیأت‌مدیره انجمن به مدت یک سال انتخاب شد. ...


142
... جلسه هیات مدیره انجمن عکاسان ایران به عنوان رییس هیات مدیره انجمن به مدت یک سال انتخاب شد. ...


935
... مدیره انجمن صدای سینمای ... انجمن صدای سینمای ایران : ... هیات مدیره انجمن صدای ...