16
کولی‌ها در سرتاسر دنیا به خواندن، رقصیدن شهرت دارند و ... این طایفه‌ها جز رقص و کامروائی ...


564
کولی ها در دوره ... سرداران مأمون در جنگ با این طایفه غدار و نابکار نتوانستند کامیاب گردند و ...


903
این طایفه خوشنام نیست؛ فیوج ‌ها از کجا آمده‌اند و چه ... انگلیسی‌ها به این گروه نام کولی


899
زندگی کولی‌ها در اروپا ۱. طبق تحقیقاتی که دانشمندان مردم شناس و نژاد شناس به عمل آورده اند ...


864
کولی ها از منظر نژادی از بومیان شمال ... هستند و در مورد قشقایی ها یا هر قوم و طایفه نیز ...


546
فیوج ها که از طایفه های بزرگ درکشور ویا حتی در دنیا ... از همه تون بدم میاد کولی های دزد ...


741
کولی‌ها در سراسر ... در ایل بختیاری هر طایفه و تیره ای توشمال و خواننده ی خاص خود را دارد تا ...


672
طایفه فیوج یکی از ... («قاراچی» به معنی سیاه‌چادر به خاطر سیاهی پوست کولی‌ها و شاید هم ...


480
کولی ها در مسیر حرکتشان به اروپا ... از قضا نام طایفه ای از کولی های هندی نیز است که به ...


434
3/19/2011 · همچنین در طرز معیشت و زندگی لرها و کولی ها شباهتهایی وجود دارد.طایفه ٔ زط که حمزه ٔ اصفهانی ...


353
تاریخچه کولی‌ها در آسیا ، مخصوصاً سابقه ... عادات و اشتغال این طایفه درست نظیر تیره های ...


469
طایفه بزرگ ... وند و یوسف‌وند و کولی‌وند بوده ... حسنوند ها که در همان شهرستان سلسله ...


162
شروا - زندگینامه کولی ها. چلنگرها. جت ها و لوتی ها به اصطلاح خودمونی ها می گوئیم: خلیفه و شرشن ...


955
اصطلاحی است در خراسان که برای کولی ها به ... ساسان مىدانسته که طایفه اىبودند فقیر و ...


177
پرسه ی کولی ها در سرزمین ... این طایفه‌ها جز رقص و کامروائی کاری بلد نبودند.


586
نامهای گوناگون کولی ها نام این طایفه در اروپا به علت ناشناس بودن و ظهور ناگهانیشان به ...


657
این واژه که به معنای بیگانه‌است دلالت بر بیگانگی کولی‌ها در خراسان ... مردان این طایفه به ...


722
تا سده هیجدهم کولی‌ها هم از لحاظ نژاد و هم از لحاظ زبانشان تا اندازه‌ای اسرارآمیز به نظر می ...


823
چیگانه، از معروفترین طایفه کولی ها است. در زبان اردو (سیگان) تلفظ میشود.


139
کولی­ها در ... نام این طایفه در اروپا به علت ناشناس بودن و ظهور ناگهانیشان به اشکال و صورت ...