315
اعتماد من به آثار آقای فتحی با فیلم شب دهم شروع شد و با سریال مدار صفر درجه به اوج رسید.