449
ناگفته‌ای دربارهٔ ابراهیم بن مالک اشتر/ ... حیف شد بعد از این همه ایثار و شجاعت و مردانگی به ...


237
بچه ها عکس از داخل نیست ، چون اگه از داخل بود باید خیابون دیده میشد درحالی که قسمت چمن داخل ...