802
... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


969
... قرچک به وزارت کشور ارایه ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور ...


964
... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


374
گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ... قرچک بدست آمد و گزارش ... به وزیر کشور ارایه شد. ...


389
... قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد. به ...


932
... گزارش حادثه قرچک به وزیر ... ابعاد مختلف این حادثه شد. ... قرچک به وزارت کشور ارایه ...


193
گزارش حادثه قرچک به ... گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ارایه ... مقتضی به وزیر کشور ارایه شد. ...


798
... خصوص حادثه قرچک ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن ... مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد. ...


718
... خصوص حادثه قرچک ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن ... مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد. ...


279
... قرچک به دست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


514
... خصوص حادثه قرچک ... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن ... مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد. ...


124
... قرچک به دست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


956
... حادثه قرچک به وزارت کشور ... گزارش ارایه شد که برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر ...


71
... حادثه قرچک به وزارت کشور ... قرچک بدست امد و گزارش ان برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی ...


423
... حادثه قرچک به ... گزارش ارایه شد که برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور ارایه ...


177
... حادثه قرچک به ... گزارش ارایه شد که برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور ارایه ...


615
... حادثه قرچک بدست آمد و گزارش آن برای اقدامات بعدی و صدور دستور مقتضی به وزیر کشور تقدیم شد ...


92
حادثه قرچک ... گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ارایه ... مامور بررسی ابعاد مختلف این حادثه شد ...


609
جوانی ۱۶ساله در شمال سیستان و بلوچستان غرق شد; فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی به ...


509
... نقوی حسینی در رابطه با حادثه قرچک ... به گزارش ... گزارش حادثه قرچک به وزارت کشور ارایه شد;